top of page

Đà Nẵng: Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp

Ngày 9/10, Thanh tra thành phố Đà Nẵng vừa công bố các quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang.


Cụ thể, công bố các quyết định thanh tra số 68/QĐ-TTTP và số 69/QĐ-TTTP ngày 30/9/2021 của Chánh Thanh tra thành phố về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, trong đó tập trung làm rõ việc chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các loại đất khác tại huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu.


Đà Nẵng sẽ thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất lâm nghiệp trên các xã có đất rừng tại địa bàn huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu


Theo quyết định, sẽ có hai Đoàn thanh tra thực hiện song song tại huyện Hòa Vang và tại quận Liên Chiểu. Thời hạn thanh tra 45 ngày, kể từ ngày công bố các quyết định thanh tra (ngày 7/10/2021); thời kỳ thanh tra từ ngày 1/7/2004 đến 31/12/2020.


Liên quan đến đất rừng tại Đà Nẵng, từ năm 2014, Sở NN&PTNT Đà Nẵng đã tiến hành phân cấp, phân giao quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn theo Quyết định 7262/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng.


Toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp của Đà Nẵng quy hoạch sử dụng đến năm 2020 theo Quyết định 5924/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND TP Đà Nẵng bao gồm 57.195,5 ha rừng và đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp; 5.734 ha rừng quy hoạch sử dụng khác đã được phân giao đến UBND các xã, phường, BQL rừng và Hạt Kiểm lâm.


Theo quyết định, sẽ có hai Đoàn thanh tra thực hiện song song tại huyện Hòa Vang và tại quận Liên Chiểu. Thời hạn thanh tra 45 ngày, kể từ ngày công bố các quyết định thanh tra (ngày 7/10/2021); thời kỳ thanh tra từ ngày 1/7/2004 đến 31/12/2020


Trong đó có 31.114,5 ha rừng và đất rừng đặc dụng được giao cho 1 BQL rừng và 2 Hạt Kiểm lâm trực tiếp quản lý; 9.626,4 ha rừng và đất rừng phòng hộ được giao cho 6 UBND xã trực tiếp quản lý; 16.454,6 ha rừng và đất rừng sản xuất được giao cho 5 UBND phường và 7 UBND xã trực tiếp quản lý.


Ngoài ra, UBND TP. Đà Nẵng cũng giao 5.734,0 ha rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp cho 9 UBND phường và 8 UBND xã để trực tiếp quản lý trong khi Nhà nước chưa giao cho các tổ chức, cá nhân.


Comments


bottom of page