top of page

Điều kiện chuyển đổi đất rừng sang đất ở năm 2021

Để có thể thực hiện thủ tục chuyển đổi đất rừng sang đất ở, cá nhân và hộ gia đình phải đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật quy định.


Điều kiện chuyển đất rừng sang đất ở

Theo Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013, đất rừng thuộc nhóm đất nông nghiệp bao gồm: Đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Cũng theo Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, khi người sử dụng đất chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (gồm có đất ở) phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (đối với hộ gia đình, cá nhân thì UBND cấp huyện nơi có đất có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất).

Đồng thời, Điều 52 Luật Đất đai 2013 cũng quy định rõ, khi nhận đơn của hộ gia đình, cá nhân thì UBND cấp huyện sẽ dựa theo 2 căn cứ sau để quyết định cho phép hoặc không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, bao gồm:

- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, chỉ khi nào có đủ 2 căn cứ nêu trên thì UBND cấp huyện mới ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất ở. Trường hợp kế hoạch sử dụng đất không cho phép chuyển mục đích sử dụng thì UBND cấp huyện không được phép ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.


Người dân được phép chuyển đất rừng sang đất ở nếu phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Ảnh: H.L.


Hồ sơ, thủ tục chuyển đất rừng sang đất ở

- Hồ sơ xin phép chuyển đất rừng sang đất ở gồm có:

+ Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thủ tục chuyển đất rừng sang đất ở

+ Bước 1: Nộp hồ sơ

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

+ Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

+ Bước 3: Giải quyết

Trong giai đoạn này việc quan trọng nhất của hộ gia đình, cá nhân nếu được phép chuyển mục đích sử dụng đất là thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; khi nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế thì nộp đúng số tiền và đúng thời hạn theo thông báo.

+ Bước 4: Trả kết quả

Kết quả mà hộ gia đình, cá nhân nhận được là quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do UBND cấp huyện ban hành; chỉ khi có quyết định này thì hộ gia đình, cá nhân mới được phép xây dựng nhà ở.

Comments


bottom of page