top of page

Điều kiện thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất

Dưới đây là thông tin chi tiết về điều kiện thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013.


Quy định về điều kiện thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất. Ảnh: LĐO


Thế chấp quyền sử dụng đất là gì?

Thế chấp quyền sử dụng đất hay còn gọi là thế chấp sổ đỏ là cách thường gọi của người dân dùng để chỉ việc thế chấp quyền sử dụng đất (chỉ có đất), quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).

Điều kiện thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được thực hiện quyền thế chấp khi có đủ điều kiện sau:

- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Lưu ý: Các điều kiện trên là điều kiện thực hiện quyền thế chấp của người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều ngân hàng còn có những quy định riêng. Ví dụ: Người hơn 60 tuổi đi thế chấp thì không ít ngân hàng sẽ từ chối nhận thế chấp.

Các trường hợp không được thế chấp quyền sử dụng đất

- Đất không đủ điều kiện thế chấp.

Cụ thể, người sử dụng đất không có sổ đỏ hoặc các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; đất đang có tranh chấp; quyền sử dụng đất đang bị kê biên để đảm bảo thi hành án; đất hết hạn sử dụng.

- Người đang có nghĩa vụ quản lý di sản là quyền sử dụng đất.

- Quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai.

- Đất của cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư.

- Đất phục vụ cho hoạt động hàng không dân dụng.


Comments


bottom of page