top of page

Bản đồ 299 là gì? Có bản đồ 299 được cấp Sổ đỏ không?

Bản đồ 299 là bản đồ về ruộng đất được lập từ đầu những năm 80 của thế kỷ 20 nhưng hiện nay vẫn còn nhiều hộ gia đình, cá nhân sử dụng giấy tờ có chứa bản đồ 299 nhưng vẫn chưa được cấp Sổ đỏ.


Hình minh họa


1. Bản đồ 299 là gì?


Bản đồ 299 bản đồ phân loại đất theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng, đăng ký ruộng đất trong cả nước.


Theo Chỉ thị 299 thời gian hoàn thành xây dựng bản đồ phân loại đất ở các vùng trong nước được quy định như sau:


- Đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long là cuối năm 1982.


- Vùng Đông Nam bộ, Tây Nguyên, ven biển miền Trung là cuối năm 1983.


- Các vùng khác (phía Bắc) là cuối năm 1984.


2. Có bản đồ 299 dùng sẽ được cấp Sổ đỏ?


Căn cứ khoản 2 Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (một số nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP), khi hộ gia đình, cá nhân có một trong những giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị 299-TTg và đang sử dụng đất ổn định thì được cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng) mà không phải nộp tiền sử dụng đất, bao gồm:


(1) Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã (xã, phường, thị trấn) xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp.


(2) Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do UBND cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) lập.


(3) Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có giấy tờ theo quy định tại mục (1) và (2).


Trường hợp trong đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất có sự khác nhau giữa thời điểm làm đơn và thời điểm xác nhận đơn thì thời điểm xác lập đơn được tính theo thời điểm sớm nhất ghi trong đơn.


(4) Giấy tờ về việc chứng nhận đã đăng ký quyền sử dụng đất của UBND cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh cấp cho người sử dụng đất.


(5) Giấy tờ về việc kê khai đăng ký nhà cửa được UBND cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh xác nhận mà trong đó có ghi diện tích đất có nhà ở.


(6) Giấy tờ của đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ, chiến sỹ làm nhà ở trước ngày 15/10/1993 (ngày Luật Đất đai 1993 có hiệu lực) theo Chỉ thị 282/CT-QP ngày 11/7/1991 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà việc giao đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất làm nhà ở của cán bộ, chiến sỹ trong quy hoạch đất quốc phòng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


(7) Bản sao giấy tờ quy định tại thứ tự (1), (2), (3), (4), (5), (6) có xác nhận của UBND cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó.


Như vậy, khi hộ gia đình, cá nhân có bản đồ 299 thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu bản đồ đó thể hiện tại một trong các loại giấy tờ trên.


3. Phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp Sổ đỏ?


Giấy tờ theo Chỉ thị 299 là một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất và theo quy định nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận, cụ thể:


Trường hợp 1: Giấy tờ theo theo Chỉ thị 299 đứng tên mình


Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 quy định hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu có đầy đủ điều kiện sau:


- Đang sử dụng đất ổn định (sử dụng đất liên tục vào 01 mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận).


- Có một trong bảy loại giấy tờ theo quy định trên.


Trường hợp 2: Giấy tờ theo theo Chỉ thị 299 đứng tên người khác


Khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai 2013 quy định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong bảy loại giấy tờ theo quy định trên thì được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu có đầy đủ điều kiện sau đây:


- Kèm theo giấy tờ về quyền sử dụng đất là giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan như hợp đồng, di chúc,… (không bắt buộc phải công chứng, chứng thực).


- Đến trước ngày 01/7/2014 mà chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định pháp luật


- Đất đó không có tranh chấp.


Tóm lại, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo trường hợp trên thì không phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận.


4. Có cần nộp bản chính bản đồ 299 khi làm Sổ đỏ?


Căn cứ khoản 9 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, khi nộp các giấy tờ về quyền sử dụng đất để làm thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận thì người nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các hình thức sau:


- Nộp bản sao giấy tờ được công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật.


- Nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất và xuất trình bản chính để người tiếp nhận kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao đó.


- Nộp bản chính giấy tờ về quyền sử dụng đất.


Comentarios


bottom of page