top of page

Bộ TN&MT cải cách thủ tục hành chính: Tiếp tục rà soát, “gỡ vướng”

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tiếp tục rà soát phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, tập trung chủ yếu vào thủ tục hành chính (TTHC). Theo đó, số lượng TTHC đề nghị bãi bỏ, đơn giản hóa là 153/178 (đạt 85%) số lượng TTHC lĩnh vực TN&MT.


Đề xuất cắt giảm 85% thủ tục hành chính


Bộ TN&MT vừa cho biết, trong quý III/2021, về đánh giá tác động TTHC, kết quả ban hành TTHC, Bộ đã dự thảo hồ sơ công bố TTHC mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ và đã được ký ban hành .


Theo đó, đã công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia 58 TTHC, cụ thể: 5 TTHC mới (trong đó có 4 TTHC thuộc thẩm quyền của Cảng vụ hàng không; 1 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh); 51 thủ tục được sửa đổi, bổ sung (trong đó, có 1 thủ tục thuộc Bộ TN&MT thực hiện; 45 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (trong đó, có 23 thủ tục có Văn phòng Đăng ký đất đai, 11 thủ tục chưa có Văn phòng Đăng kí đất đai và 1 thủ tục áp dụng cho cả 2 trường hợp trên); 14 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 1 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã) 2 thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm giải quyết của cấp huyện.


Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Bộ TN&MT.


Đặc biệt, Bộ cũng tiếp tục duy trì việc cung cấp thông tin các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ qua trang tin pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ; cơ sở dữ liệu quốc gia về Pháp chế; duy trì việc tiếp nhận, trả lời các vướng mắc về quy định pháp luật TN&MT nói chung và pháp luật về TN&MT liên quan đến doanh nghiệp vừa nhỏ và nói riêng.


Về giải quyết TTHC, trong quý III, tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận là 2.179 hồ sơ, trong đó, số tiếp nhận mới là 1.069 hồ sơ (trực tuyến là 539 hồ sơ, nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính 530 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua là 1.110 hồ sơ. Đã giải quyết 1.085 hồ sơ; trong đó, giải quyết đúng hạn 973 hồ sơ, quá hạn 112 hồ sơ, đang giải quyết là 1.094 hồ sơ…


Bên cạnh đó, Bộ cũng rà soát danh mục TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính và chuẩn hóa danh mục kết quả giải quyết TTHC để đẩy nhanh việc tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến tối thiểu 50% TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.


Tiếp tục gỡ vướng cho người dân, doanh nghiệp


Bộ TN&MT cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC và Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, TTHC trọng tâm năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo kế hoạch đã phê duyệt.


Đồng thời, tiếp tục kiểm soát quy định TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thông qua việc đánh giá tác động; góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm việc ban hành quy định TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý, hiệu quả, đúng thẩm quyền.

Số lượng TTHC đề nghị bãi bỏ, đơn giản hóa trong các lĩnh vực đất đai là 12/16 TTHC, chiếm 70,5%; địa chất và khoáng sản 28/32 TTHC, chiếm 87,5%; tài nguyên nước 27/32 TTHC, chiếm 84,3%; lĩnh vực khí tượng thủy văn 8/8 TTHC, chiếm 100%; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo 25/25 TTHC, chiếm 100%; lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý 1/3 TTHC, chiếm 33% ; môi trường 52/62 TTHC, chiếm 83,87%.

Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025...コメント


bottom of page