top of page

Cà Mau: Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai

Quý I/2021, toàn tỉnh Cà Mau đã tiếp 725 lượt công dân với 736 người, trong đó nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực tranh chấp đất đai…

Trong quý I/2021, toàn tỉnh Cà Mau đã tiếp 725 lượt công dân với 736 người, 497 vụ việc, trong đó có 3 đoàn đông người với 30 người, 3 vụ việc. Ảnh: Chu Tuấn


Trong quý I/2021, toàn tỉnh Cà Mau đã tiếp 725 lượt công dân với 736 người, 497 vụ việc, trong đó có 3 đoàn đông người với 30 người, 3 vụ việc. Qua công tác tiếp công dân cho thấy, nội dung tiếp công dân chủ yếu về lĩnh vực tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, khiếu nại quyết định hành chính…


Khiếu nại ở lĩnh vực hành chính có 31 vụ việc, bao gồm khiếu nại về tranh chấp, đòi đất cũ, đền bù giải tỏa, về chính sách chế độ công chức, viên chức; khiếu nại ở lĩnh vực tư pháp 1 vụ việc và 4 vụ việc ở lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội khác.


Cũng trong quý I/2021, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 592 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, số đơn đủ điều kiện xử lý là 385 đơn, gồm 161 đơn khiếu nại, 90 đơn tố cáo và 134 đơn kiến nghị, phản ánh.


Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị là 95 vụ, trong đó 77 vụ khiếu nại và 18 vụ tố cáo. Đến nay, đã giải quyết 18 vụ khiếu nại và 8 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền. Các vụ việc còn lại đang trong thời hạn giải quyết.


Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh Cà Mau, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai là do quá trình thực hiện dự án, một số nơi chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, hòa giải ngay từ cơ sở. Ngoài ra, việc chưa ghi nhận đúng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân cũng là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo.


Theo Thanh tra

Comments


bottom of page