top of page

Cải cách lâm trường quốc doanh và bảo đảm quyền sử dụng đất của người DTTS


Báo cáo nghiên cứu được trình bày trong hội nghị của Ngân hàng Thế giới về Đất đai năm 2016. Sau khi thống nhất, chính phủ Việt Nam đã quốc hữu hóa đất nông nghiệp và đất rừng trên cả nước. Trong khi đất nông nghiệp bị phi tập thể hóa trong công cuộc Đổi mới từ giữa những năm 1980, phần lớn rừng và đất rừng vẫn tiếp tục do các doanh nghiệp nhà nước quản lý. Đối với các thành viên của 53 nhóm dân tộc thiểu số được công nhận ở Việt Nam, việc hình thành các lâm trường quốc doanh (lâm trường quốc doanh) đồng nghĩa với việc chấm dứt các chế độ sở hữu theo tập quán, dẫn đến việc loại bỏ các vùng đất truyền thống được sử dụng cho nông nghiệp, săn bắn và thu hái lâm sản ngoài gỗ . Mặc dù trong những thập kỷ gần đây, sự đồng thuận đã được xây dựng dựa trên sự cần thiết phải thay đổi hệ thống lâm trường quốc doanh, tuy nhiên, trên thực tế còn lâu mới đạt được kết quả mong muốn. Xung đột về đất rừng giữa các lâm trường và người dân địa phương vẫn còn diễn ra phổ biến ở Việt Nam.


Báo cáo này mô tả những nỗ lực cải cách các lâm trường quốc doanh và giải quyết xung đột đất đai, dựa trên các nghiên cứu điển hình chuyên sâu về cộng đồng ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Bình và Lâm Đồng. Những trường hợp này thể hiện sáng kiến ​​của người dân trong việc giành và sử dụng quyền sử dụng đất trên đất rừng truyền thống của họ. Báo cáo này tóm tắt các nguyên nhân chính dẫn đến xung đột đất đai và kết luận với các khuyến nghị thay đổi chính sách trong việc sửa đổi Luật Lâm nghiệp và cải thiện quản lý quyền sử dụng rừng.


Tải tài liệu (tiếng Anh):

Comments


bottom of page