top of page

Chính sách đất đai vùng đồng bào DTTS Tây BắcTên tài liệu: Một số vấn đề nghiên cứu về chính sách đất đai vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc


Tác giả: Hoàng Phương Mai

Viện Dân tộc học

Ngày phát hành: 30-9-2019


Chính sách đất đai của Nhà nước cho vùng dân tộc thiểu số có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác di dân, tái định cư khi triển khai các công trình thủy điện. Quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai thể hiện nỗ lực không ngừng của Nhà nước nhằm khắc phục những bất cập, đặc biệt là tại địa bàn dân tộc thiểu số ở Tây Bắc. Kết quả triển khai chính sách đất đai đã góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, do đố cần tiến hành các nghiên cứu về chính sách nhằm nắm vững nguyện vọng của cộng đồng các dân tộc bị ảnh hưởng, để chính sách đất đai được hoàn thiện và hiệu quả hơn.


Tải Báo cáo nghiên cứu (bản PDF)

bottom of page