top of page

Chỉ thị 01 TTg về triển khai thi hành Luật Đất đai


Tên văn bản: Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật Đất đai


Ký ban hành: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Mã văn bản: 01/CT-TTg

Ngày ban hành: 22-01-2014


Xem chi tiết:

bottom of page