top of page

DTTS sống ở thị trấn loại III khi chuyển mục đích sử dụng đất có được miễn tiền sử dụng đất không?

Tôi là người dân tộc thiểu số, sinh sống tại thị trấn loại III, tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất thì có thuộc diện được miễn tiền sử dụng đất không? Và ai có thẩm quyền xác định và quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm?


Dân tộc thiểu số sống ở thị trấn loại III khi chuyển mục đích sử dụng đất có được miễn tiền sử dụng đất không?


Trong đó tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP có quy định trường hợp miễn tiền đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số khi chuyển mục đích sử dụng đất như sau.


Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:


1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.


Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.


2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.


3. Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


4. Miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


5. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc miễn tiền sử dụng đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


6. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này.


Theo quy định này thì hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại thị trấn khu vực III (hay còn gọi là thị trấn đặc biệt khó khăn) không được miễn tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức.


Ảnh: Internet


Dân tộc thiểu số sống ở thị trấn loại III khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải là đất ở sang đất ở sẽ được giảm bao nhiêu?


Tại Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về giảm tiền sử dụng đất như sau:


1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.


Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.


2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.


3. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc giảm tiền sử dụng đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


4. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này.


Mặc dù không được hưởng chính sách miễn tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại thị trấn đặc biệt khó khăn vẫn được hỗ trợ giảm 50% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải là đất ở sang đất ở theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.


Ai có thẩm quyền xác định và quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm?


Theo Điều 13 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định thẩm quyền xác định và quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm như sau:


1. Căn cứ vào hồ sơ, giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định này, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất phải nộp và số tiền sử dụng đất được miễn, giảm, cụ thể:


a) Cục trưởng Cục thuế ban hành quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm đối với tổ chức kinh tế; tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.


b) Chi cục trưởng Chi cục thuế ban hành quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm đối với hộ gia đình, cá nhân.


2. Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất quy định tại Điều này.


Comentarios


bottom of page