top of page

Hà Nội ban hành cơ sở xác định hộ gia đình dân tộc thiểu số và miền núi thiếu đất sản xuất

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 3-7-2020 về mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình dân tộc thiểu số và miền núi làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất tại 4 huyện: Ba Vì, Mỹ Đức, Thạch Thất, Quốc Oai.

Nguồn ảnh: Internet


Theo đó, mức bình quân diện tích đất sản xuất nông nghiệp cho mỗi hộ gia đình dân tộc thiểu số và miền núi để làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất trên địa bàn huyện Ba Vì là 3.473m2/hộ; đất lâm nghiệp (chỉ tính đất rừng sản xuất) là 2.723m2/hộ; đất nuôi trồng thủy sản 598m2/hộ; đất nông nghiệp khác là 374m2/hộ.


Tương tự, tại huyện Mỹ Đức, mức bình quân diện tích đất sản xuất nông nghiệp cho mỗi hộ gia đình dân tộc thiểu số và miền núi là 4.582,6m2/hộ; đất lâm nghiệp (chỉ tính đất rừng sản xuất) là 10.632,6m2/hộ; đất nuôi trồng thủy sản 8.258m2/hộ; đất nông nghiệp khác là 2.980m2/hộ.


Tại huyện Thạch Thất, mức bình quân diện tích đất sản xuất nông nghiệp cho mỗi hộ gia đình dân tộc thiểu số và miền núi là 4.859,8m2/hộ; đất lâm nghiệp (chỉ tính đất rừng sản xuất) là 15.139,3m2/hộ; đất nuôi trồng thủy sản 7.225,8m2/hộ; đất nông nghiệp khác là 2.303,3m2/hộ.


Với huyện Quốc Oai, mức bình quân diện tích đất sản xuất nông nghiệp cho mỗi hộ gia đình dân tộc thiểu số và miền núi là 4.569m2/hộ; đất lâm nghiệp (chỉ tính đất rừng sản xuất) là 3.057m2/hộ; đất nuôi trồng thủy sản 148,4m2/hộ.


Các huyện căn cứ vào tình hình thực tế tại mỗi địa phương lựa chọn một trong các tiêu chí trên để xác định hộ gia đình thiếu đất cho từng hộ. Khi diện tích thực tế của hộ gia đình đang sử dụng nhỏ hơn mức bình quân của một loại đất theo tiêu chí mà địa phương lựa chọn thì hộ gia đình được xác định là thiếu đất sản xuất.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Commentaires


bottom of page