top of page

Lạng Sơn: Chuyển biến tích cực từ chính sách, pháp luật đất đai

Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Luật Đất đai 2013, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhiều chuyển biến. Các chính sách, pháp luật về đất đai đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và môi trường.


Bình đẳng trong tiếp cận đất đai


Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, những năm qua, việc phân bổ quỹ đất đai trên địa bàn tỉnh được các cấp chính quyền thực hiện bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng các loại đất. Đồng thời, tạo sự bình đẳng giữa các nhà đầu tư khi tiếp cận về đất đai, đã từng bước có các chính sách để tập trung đất đai, thực hiện cánh đồng mẫu lớn, góp phần đưa nông nghiệp phát triển theo hướng toàn diện.


Việc giao đất, cho thuê đất bằng chính sách đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án, hạn chế dần việc can thiệp bằng các thủ tục hành chính trong tạo lập quỹ đất thực hiện dự án đầu tư, từng bước hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người có đất bị thu hồi, tạo sự công bằng cho các đối tượng sử dụng đất.


Công tác xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch bảo đảm cho việc sử dụng đất đai và xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn văn minh, hiện đại đã được quan tâm thực hiện. Quỹ đất quy hoạch cho phát triển khu dân cư nông thôn như hạ tầng văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục,… cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu theo quy hoạch nông thôn mới. Đã có các chính sách, biện pháp đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội, nông nghiệp nông thôn mới của địa phương.


Bên cạnh đó, thông qua thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tạo được quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị được mở rộng; dành được quỹ đất để đấu giá, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đóng góp đáng kể vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chuyển dịch cơ cấu lao động và tăng thu cho ngân sách Nhà nước.


Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, việc nghiên cứu các quy định xây dựng cơ chế khuyến khích nhiều thành phần, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào thị trường bất động sản trên địa bàn là hết sức cần thiết nhằm kêu gọi các nhà đầu tư vào tỉnh. Vì vậy, ngay sau khi chiến lược phát triển nhà ở quốc gia được Chính phủ phê duyệt, tỉnh đã nghiêm túc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý và phát triển nhà ở.


Theo đó, tỉnh đã phê duyệt một số chương trình, đề án về phát triển nhà ở như Đề án: phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 4/5/2018 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chỉnh trang phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh…


Cùng với các chính sách của Trung ương, tỉnh đã thực hiện ban hành một số cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư về phát triển nhà ở, xây dựng các khu đô thị mới. Trong đó đã thu hút được một số nhà đầu tư trong nước đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu tái định cư, nhà ở thương mại… góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người dân trên địa bàn.


Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay có 5 khu đô thị mới đã được đầu tư xây dựng, gồm Khu đô thị Phú Lộc 1, 2, 3, 4 và Khu đô thị Nam Hoàng Đồng; 1 khu dân cư N20, 1 dự án khu liên danh quốc tế (Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn).


Giai đoạn 2014 - 2020, Lạng Sơn đã thu hồi đất với tổng diện tích 2.579,81ha để thực hiện 813 dự án.


Đảm bảo quyền lợi của người dân


Theo đánh giá của UBND tỉnh Lạng Sơn, qua công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc phân bổ, sử dụng đất đã tạo được nhiều thuận lợi về việc làm, ổn định đời sống cho người dân thông qua chuyển mục đích đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp.


Chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất ở, công nhận quyền sử dụng đất và chính sách miễn, giảm các loại thuế liên quan đến đất đai đã góp phần ổn định đời sống cho một bộ phận người dân nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng.


Bên cạnh đó, công tác lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất đã bố trí quỹ đất hợp lý cho các khu xử lý chất thải, bãi rác, các khu đô thị và khu vực phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường sống lành mạnh cho người dân; có cơ chế chính sách và giải pháp khuyến khích nhân dân bảo vệ rừng, phát triển kinh tế đồi rừng, phủ xanh diện tích đất trống giảm nguy cơ xói mòn đối với đất.


Ngoài ra, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Nhà nước thu hồi đất đã góp phần ổn định đời sống một bộ phận người dân thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi ngành nghề, giải quyết mối quan hệ lợi ích giữa Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư.

Trong giai đoạn 2014 - 2020, Lạng Sơn đã thu hồi đất với tổng diện tích 2.579,81ha để thực hiện 813 dự án. Trong đó: Thu hồi đất để thực hiện các dự án vì mục đích quốc phòng an ninh là 25 dự án, tổng diện tích thu hồi 171,92ha; Thu hồi đất để thực hiện các dự án vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là 788 dự án, tổng diện tích thu hồi 2.407,89ha.

Comments


bottom of page