top of page

Luật Đất đai năm 2013Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước, đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.


Đối tượng áp dụng Luật này bao gồm:


1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai;


2. Người sử dụng đất;


3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.


Luật này đã được Quốc hội Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 29.11.2013.

Cơ quan ban hành: Quốc hội

Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

Ngày ban hành: 05-12-2013

Mã văn bản: Luật số 45/2013/QH13


Xem chi tiết:

bottom of page