top of page

Luật Trợ giúp pháp lý 2006


Tên văn bản: Luật Trợ giúp pháp lý


Cơ quan ban hành: Quốc hội khóa 11

Người ký: Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng

Mã văn bản: 69/2006/QH 11

Ngày ban hành: 29-06-2006


Xem chi tiết:

bottom of page