top of page

Người bị tâm thần có được thừa kế đất đai không?

Luật Dân sự quy định người bị bệnh tâm thần vẫn được thừa kế bất động sản nhưng cần thêm điều kiện để hợp thức hóa thủ tục.


Điều 635 Luật Dân sự 2015 định nghĩa người thừa kế như sau:

"Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trong trường hợp người thừa kế theo di chúc là cơ quan, tổ chức thì phải là cơ quan, tổ chức tồn tại vào thời điểm mở thừa kế”.


Những quy định về thừa kế đất đai được đề cập rõ ràng tại Luật Dân sự 2015. Ảnh minh họa: Phan Anh


Ngoài ra, Điều 163 cùng luật cũng quy định những người sau đây sẽ không có quyền hưởng di sản thừa kế:

"1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó.

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng.

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc”.


Qua đây có thể thấy, pháp luật dân sự không quy định người bị bệnh về tâm thần không được phép hưởng di sản thừa kế mà chỉ quy định người được hưởng di sản thừa kế phải còn sống tại thời điểm mở thừa kế.


Do vậy, người bị tâm thần vẫn được hưởng di sản thừa kế chia theo pháp luật. Nhưng do bị mất năng lực hành vi dân sự nên để thực hiện phân chia di sản thừa kế theo pháp luật thì người đó cần phải có người giám hộ.


コメント


bottom of page