top of page

Nghệ An: Kết nối, liên thông dữ liệu đất đai địa phương với dữ liệu đất đai quốc gia

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản giao Sở TN&MT tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT, các cơ quan có liên quan căn cứ ý kiến của Bộ TN&MT tại Công văn số 3595/BTNMT-CNTT để triển khai kết nối, liên thông dữ liệu đất đai địa phương với Hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã khẩn trương xây dựng, chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để kết nối Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cung cấp thông tin cho Trung tâm thông tin điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối chia sẻ, sử dụng chung cho các bộ, ngành, địa phương.


Việc triển khai hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai ngoài phục vụ Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia còn là cơ sở để cung cấp thông tin đất đai nói riêng, tài nguyên và môi trường nói chung cho Trung tâm Điều hành, Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh và các sở, ngành, địa phương của tỉnh, thành phố phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp, phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiến tới Chính phủ số.


Nghệ An sẽ triển khai kết nối, liên thông dữ liệu đất đai địa phương với Hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia (ảnh minh họa)


Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia bao gồm dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu đất đai cấp trung ương và từ Cơ sở dữ liệu đất đai của các địa phương. Việc kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu đất đai theo mô hình kiến trúc Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử được quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT, số 75/2015/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TN&MT. Trong thời gian tới, Bộ TN&MT sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng nội dung dữ liệu, hoàn thiện các hành lang pháp lý để vận hành toàn diện Hệ thống Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.


Sau khi đã hoàn thành thử nghiệm, Bộ TN&MT triển khai thực hiện kết nối các nhóm dữ liệu về địa chính (12 trường thông tin về thửa đất), quy hoạch (thông tin quy hoạch cấp tỉnh), giá đất (thông tin bảng giá đất địa phương), từ cơ sở dữ liệu đất đai địa phương với Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, thông tin chi tiết, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, kế hoạch, nội dung tập huấn, mẫu phiếu đăng ký được đăng tải tại địa chỉ: https://lgsp.monre.gov.vn/trang-chu/tailieu.


Để đưa vào vận hành chính thức Hệ thống Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, Bộ TN&MT yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở TN&MT, Sở TT&TT và các đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng các dịch vụ dữ liệu về đất đai, thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.


Commenti


bottom of page