top of page

Nghị quyết 24 năm 2003 của TW Đảng về công tác dân tộcTên văn bản: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác dân tộc


Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN

Người ký: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Mã văn bản: 24/NQ-TW

Ngày ban hành: 12-3-2003


Xem chi tiết:

댓글


bottom of page