top of page

Nghị quyết 30 TW về nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp


Tên văn bản: Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển,

nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp


Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam

Người ký: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Mã văn bản: 30-NQ/TW

Ngày ban hành: 12-3-2014


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page