top of page

Phí công chứng hợp đồng thế chấp sổ đỏ

Phí công chứng hợp đồng thế chấp sổ đỏ được quy định cụ thể tại Thông tư 257/2016/TT-BTC.


Phí công chứng hợp đồng thế chấp sổ đỏ tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp. Ảnh: MH


Theo Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (chỉ có đất), hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (có nhà và đất) phải được công chứng.

Theo đó, căn cứ theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC, mức thu phí công chứng hợp đồng thế chấp tài sản được tính trên giá trị tài sản. Nếu trong hợp đồng thế chấp tài sản có ghi giá trị khoản vay thì tính trên giá trị khoản vay, cụ thể:

1. Dưới 50 triệu đồng mức thu là 50.000 đồng.

2. Từ 50 - 100 triệu đồng mức thu là 100.000 đồng.

3. Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỉ đồng mức thu là 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch.

4. Từ trên 01 - 03 tỉ đồng mức thu là 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỉ đồng.

5. Từ trên 03 - 05 tỉ đồng mức thu là 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỉ đồng.

6. Từ trên 05 - 10 tỉ đồng mức thu là 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỉ đồng.

7. Từ trên 10 - 100 tỉ đồng mức thu là 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỉ đồng.

8 Trên 100 tỉ đồng mức thu là 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỉ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).


Comments


bottom of page