top of page

Phù Yên (Sơn La): Đã cấp trên 4.500 GCNQSDĐ lần đầu cho người dân

Thực hiện công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu với đất ở và đất nông nghiệp, đến nay, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận cho người dân.


Huyện Phù Yên đã cơ bản hoàn thành công tác cấp GCNQSDĐ cho người dân


Để hoàn thành công tác cấp GCNQSDĐ, huyện Phù Yên đã kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, qua đó, không điều chỉnh quy hoạch đô thị, giữ nguyên hiện trạng quy hoạch các cụm dân cư hiện có.


Về kết quả rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch 3 loại rừng, huyện Phù Yên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, chuyển đổi đất rừng phòng hộ ít sung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng để cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân.


Đồng thời, thực hiện Hướng dẫn số 128 của liên ngành Sở TN&MT, Sở Nông nghiệp & PTNT về chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính đất lâm nghiệp để cấp GCN, sau khi rà soát, UBND các xã đã hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp đất lâm nghiệp xin đăng ký biến động và trình UBND huyện thu hồi đất lâm nghiệp để cấp GCNQSDĐ lần đầu. Qua đó, UBND huyện đã tiến hành thu hồi đất lâm nghiệp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tại 19 xã trên địa bàn với diện tích trên 4.200ha để chuyển mục đích sang đất ở, đất sản xuất nông nghiệp. Từ đó, xem xét, lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân.


Kết quả, đã có quyết định công nhận quyền sử dụng đất cho 1.374/1.374 hộ dân, diện tích trên 169ha, đạt 100% với 1.727 giấy. Hiện đã trao GCN cho 1.305 hộ dân với diện tích trên 159ha, 1.627 GCN.


Đã ký quyết định công nhận, chưa ký quyết định cấp giấy và trao giấy chứng nhận cho 69 hộ, diện tích hơn 9,8ha, với 95 giấy chứng nhận. Nguyên nhân do người sử dụng đất chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.


Các xã, thị trấn có nhiều nỗ lực để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.


Với đất nông nghiệp, đã ký quyết định và trao giấy chứng nhận cho 2.847/2.847 hộ dân, diện tích trên 4.300ha, số giấy chứng nhận là 2.854 giấy, đạt 100%.


Nhìn chung, trong quá trình thực hiện cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Phù Yên thời gian qua còn gặp một số khó khăn. Các vấn đề tồn tại trong quản lý đất đai do lịch sử để lại chưa được tháo gỡ dứt điểm, còn gây lúng túng cho công tác quản lý của địa phương như việc giao đất, giao rừng trước đây, hồ sơ chưa đảm bảo với thực địa, tài liệu để lồng ghép giao đất lâm nghiệp, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 3 loại rừng chưa đồng bộ, thiếu chính xác so với thực địa, nên quá trình đo đạc, lập hồ sơ cấp GCN còn nhiều vướng mắc.


Công tác quản lý đất đai tại một số xã còn chưa chặt chẽ, để xảy ra tình trạng tranh chấp đất đai. Nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai dù đã được các cấp, các ngành ở tỉnh và huyện giải quyết đúng theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế, đã đối thoại trực tiếp nhiều lần với người dân nhưng người khiếu kiện vẫn cố tình khiếu kiện vượt cấp.


Nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất có nhiều phức tạp, địa hình khó khăn, thời gian tổ chức thực hiện theo thủ tục hành chính còn eo hẹp, gây nhiều khó khăn trong quá trình triển khai cấp GCN.


Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, huyện Phù Yên đề nghị Sở TN&MT tham mưu với UBND tỉnh cho chủ trương chung cho phép các huyện thực hiện đo đạc bản đồ địa chính, chỉnh lý biến động đất đai, cấp đổi, cấp mới GCNQSDĐ để dần hiện đại hóa cơ sở dữ liệu đất đai, và ban hành hướng dẫn, quy trình thực hiện theo quy định.


Tăng cường tập huấn chuyên môn, chuyển giao công nghệ cho huyện, xã, thị trấn để kịp thời nắm bắt, cập nhật cơ sở dữ liệu về đất đai. Bố trí máy móc, trang thiết bị, điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn.


Huyện Phù Yên cũng đề nghị Cục Thuế tỉnh hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc về kê khai, thu, nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc cấp GCN; việc thu bổ sung hoặc thoái trả tiền sử dụng đất với các hộ khi thực hiện các chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất…


Trong những năm qua, huyện Phù Yên đã đẩy mạnh thực hiện đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính. Hiện có 12 xã, 1 thị trấn đã đo đạc bản đồ địa chính chính quy với tổng số 639 tờ bản đồ.


Về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, huyện Phù Yên đang được Sở TN&MT thực hiện dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai VILG sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới WB.


Đến nay, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, sắp xếp, làm sạch, biên mục, quét hồ sơ đất đai và đưa vào lưu trữ của 13 xã có bản đồ địa chính. Đối với 14 xã không có bản đồ địa chính, nhà thầu đã thực hiện scan (quét) toàn bộ hồ sơ pháp lý và xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính trên phần mềm Vilis 2.0.


Comentarios


bottom of page