top of page

Quảng Ngãi: Đẩy mạnh giải quyết hồ sơ cấp GCN QSDĐ lần đầu

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn yêu cầu Sở TN&MT, UBND các huyện, thị xã và thành phố đẩy nhanh công tác giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể để xử lý, giải quyết ngay đối với những hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân không có vướng mắc, báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/12/2021.


Thực trạng chậm giải quyết, cấp sổ đỏ cho người dân tồn tại dai dẳng ở Quảng Ngãi


Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể phương án xử lý đối với nhóm hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân phát sinh vướng mắc, nhất là hướng dẫn việc xác định nguồn gốc đất của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.


Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND các xã, phường, thị trấn và cơ quan tài nguyên và môi trường khẩn trương phối hợp giải quyết ngay số hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân còn tồn đọng, chưa giải quyết cho công dân mà đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.


Chủ tịch tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT có hướng dẫn cụ thể phương án xử lý đối với nhóm hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ lần đầu có vướng mắc


Ngoài ra, tăng cường nghiên cứu, nắm vững nội dung và áp dụng đúng các quy định về thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính để tránh xảy ra việc tồn đọng hồ sơ làm ảnh hưởng đến tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn của tỉnh.


Commentaires


bottom of page