top of page

Quyết định 1249 BTNMT Kế hoạch ổn định dân di cư tự do & quản lý đất nguồn gốc nông lâm trường


Tên văn bản: Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường.


Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên & Môi trường

Người ký: Thứ trưởng Lê Minh Ngân

Mã văn bản: 1249/QĐ-BTNMT

Ngày ban hành: 04-06-2020


Xem chi tiết:

bottom of page