top of page

Quyết định 1592 TTg về tiếp tục hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước SH cho đồng bào DTTS nghèo


Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT SẢN XUẤT, ĐẤT Ở, NHÀ Ở VÀ NƯỚC SINH HOẠT ĐẾN NĂM 2010 CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO, ĐỜI SỐNG KHÓ KHĂN


Ký ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Mã văn bản: 1592/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 12-10-2009


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page