top of page

Quyết định 16 của Thủ tướng phê duyệt khung chính sách bồi thường, tái định cư


Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 16/2002/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2002 VỀ PHÊ DUYỆT KHUNG CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, TÁI ĐỊNH CƯ, HỖ TRỢ NHỮNG NGƯỜI BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA DỰ ÁN "HẠ TẦNG CƠ SỞ NÔNG THÔN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG"


Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Công Tạn

Mã văn bản: 16/2002/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 18-1-2002


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page