top of page

Quyết định 2085 chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS 2017-2020Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020


Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Mã văn bản: 2085QĐ-TTg

Ngày ban hành: 31-10-2016


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page