top of page

Quyết định 352 TTg Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 539 giám sát chính sách đất với đồng bào DTTS


Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 539/NQ-UBTVQH13 NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ


Ký ban hành: Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải

Mã văn bản: 352/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 23-02-2013


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page