top of page

Quyết định 57 sửa đổi bổ sung chính sách thu hồi đất nông lâm trường giao cho hộ DTTS nghèo


Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 146/2005/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH THU HỒI ĐẤT SẢN XUẤT CỦA CÁC NÔNG TRƯỜNG, LÂM TRƯỜNG ĐỂ GIAO CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO


Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký; Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

Mã văn bản: 57/2007/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 04-05-2007


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page