top of page

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 1852/QĐ-BTP ngày 01/09/2020 ban hành Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên. Tài liệu được ban hành làm cơ sở để tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên.Tên tài liệu: Bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên Đề án: Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022 Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Năm ban hành: 2020


Xem chi tiết tài liệu tại đây:

Commentaires


bottom of page