top of page

Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải cơ sở

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 1887/QĐ-BTP ngày 09/9/2020 ban hành Tài liệu bồi dưỡng bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở. Tài liệu được ban hành làm cơ sở để tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện những kỹ năng, phương pháp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên.


Tên tài liệu: Bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở Đề án: Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022 Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Chỉ đạo biên soạn: TS. Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Năm ban hành: 2020 Xem chi tiết tài liệu tại đây:

Comments


bottom of page