top of page

Thông tư 02-2017 của UBDT hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển vùng DTTSTên văn bản: THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2085/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020


Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộc

Người ký: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến

Mã văn bản: 02/2017/TT-UBDT

Ngày ban hành: 22-5-2017


Xem chi tiết:

Komentarze


bottom of page