top of page

Thông tư 105 hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện QĐ 2085


Tên văn bản: THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2085/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020


Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

Người ký: Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải

Mã văn bản: 105/2017/TT-BTC

Ngày ban hành: 05-10-2017


Xem chi tiết:

Comments


bottom of page