top of page

Thông tư LT số 819 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đất cho đồng bào DTTS


Tên văn bản: THÔNG TƯ LIÊN LỊCH CỦA ỦY BAN DÂN TỘC - KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH - XÂY DỰNG - NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 819/2004/TTLT/UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 134/2004/QĐ-TTG NGÀY 20/7/2004 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT SẢN XUẤT, ĐẤT Ở, NHÀ Ở VÀ NƯỚC SINH HOẠT CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO, ĐỜI SỐNG KHÓ KHĂN


Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Mã văn bản: 819/2004/TTLT-UBDT-BKH-BTC-BXD-BNN

Ngày ban hành: 10-11-2004


Xem chi tiết:

Comentários


bottom of page