top of page

Yên Bái: Tập huấn cho đồng bào vùng cao về công tác quản lý đất đai

Vừa qua, Ban quản lý dự án VILG thuộc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã triển khai tập huấn cho đồng bào vùng cao về công tác quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.


Dự án VILG hay còn gọi là “Tăng cường quản lý đất đaicơ sở dữ liệu đất đai”, Dự án nhằm phát triển, vận hành một hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của địa phương, doanh nghiệp và người dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả và minh bạch của công tác quản lý đất đai tại địa bàn thực hiện dự án thông qua việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương (dữ liệu địa chính, dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dữ liệu giá đất, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai) phục vụ công tác quản lý đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai, kết nối với Trung ương và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành có liên quan.


Ban quản lý dự án đã triển khai tập huấn cho 6 huyện của tỉnh Yên Bái với trên 20 lớp.


Dự án có 3 hợp phần chính, trong đó có công tác đào tạo cho các trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng về dự án.


Trong tháng 8-9/2021, Ban quản lý dự án đã triển khai tập huấn cho 6 huyện của tỉnh Yên Bái: Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải với trên 20 lớp ở cấp huyện và cấp xã.


Đối tượng tập huấn là lãnh đạo UBND cấp xã, cán bộ địa chính cấp xã, đại diện trưởng thôn bản, già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số và nhóm tư vấn cộng đồng cấp huyện.


Tại buổi tập huấn đã giúp cho cán bộ xã, cán bộ địa chính cấp xã, đại diện trưởng thôn bản, già làng, người có uy tín trong cộng đồng có được kỹ năng thuyết trình để tuyên truyền, vận dụng sáng tạo kiến thức, kỹ năng điều hành, xử lý các công việc phát sinh trong cộng đồng dân tộc thiểu số; kỹ năng hòa giải tranh chấp đất đai, kỹ năng phối hợp giải quyết tranh chấp đất đai trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, các cán bộ địa chính và các trưởng thôn, bản….Cùng với đó, vận động các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia, hưởng ứng thực hiện hiệu quả mục tiêu của dự án.


コメント


bottom of page