top of page
Giải quyết vướng mắc

Kiến thức, kinh nghiệm, tư vấn giải quyết vướng mắc liên quan đến đất & rừng

Văn bản - Tài liệu

Cẩm nang Hòa giải ở cơ sở trong lĩnh vực đất đai

Đây là tài liệu do Dự án “Tăng cường quyền tiếp cận đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số” (L4A) phát triển.

Cẩm nang gồm 3 cuốn với các nội dung chính như sau:

 

  • Cuốn 1 - Chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số: Các tài liệu khẳng định quyền bình đẳng của đồng bào DTTS trong các vấn đề liên quan tới đất đai; một số chính sách đất đai đặc thù dành cho đồng bào DTTS (xem tài liệu)

  • Cuốn 2 - Một số quy định về hòa giải ở cơ sở trong lĩnh vực đất đai: Tổ chức, vai trò, nhiệm vụ của tổ hòa giải ở cơ sở và một số quy định về hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở (xem tài liệu)

  • Cuốn 3- Kỹ năng hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở:  Một số kỹ năng quan trọng trong hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở; các tình huống thường gặp và hướng xử lý; các biểu mẫu; một số câu tục ngữ thường được hòa giải viên sử dụng (xem tài liệu).

Các tài liệu do Nhà nước ban hành

Tin tức liên quan

Cần tư vấn thêm hoặc chia sẻ kinh nghiệm?

bottom of page